مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موارد نشوز بودن مرد و زن

مغهوم نشوز

نشوز در لغت به معنای بلند شدن و ارتفاع گرفتن می باشد. و در اصطلاحات فقه و حقوق اسلامی، نشوز به معنای تمکین نکردن و نافرمانی و عدم انجام وظایف زناشویی هر کدام از زوجین تلقی می گردد . ( مفهوم نشوز و ناشزه)

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

  

موارد ناشزه بودن زن 

عدم اقامت در اقامتگاه یا منزل شوهر، ترک خانه بدون دلیل موجه، عدم تمکین و عدم حسن معاشرت نسبت به شوهر، انتخاب شغلی برخلاف شئون اخلاقی و وظایف زناشویی، معاشرت داشتن با افراد فاقد صلاحیت اخلاقی، عدم همکاری در تربیت فرزندان، عدم وفاداری وغیره.

پیامد های قانونی نشوز زن

نشوز از سوی زن طبق قانون منجر به ایجاد پیامد هایی برای زن خواهد بود که عبارتند از:

  • عدم استحقاق زن جهت دریافت نفقه بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی،
  • امکان تقاضای گواهی عدم سازش از سوی مرد بر اساس موارد ذکر شده در ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳،
  • ایجاد امکان ازدواج مجدد مرد با کسب اجازه از دادگاه با توجه به مواری که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال۱۳۵۳ ذکر گردیده است،
  • ایجاد امکان طرح دعوی طلاق از طرف مرد.

موارد مرد ناشزه 

از وظایف مرد که در خانواده بر عهده اوست و عدم اجرای آنها باعث نشوز مرد می شود امورمالی اومانندپرداخت نفقه،مهریه واجرت المثل ایام زوجیت است که زوجه به دستور زوج و بدون قصدتبرع آنها را انجام داده است. از دیگروظایف او امور غیر مالی است که هم خوابگی با همسر و حسن معاشرت وی میباشد وآنچه که مهم است ضمانت اجرای تخلف زوج از هریک از این وظایفی است که قانون بر عهده او نهاده.

ضمانت اجرای نشوز مرد

ضمانت اجرای مقرره برای هریک از امور مالی و غیر مالی در مواردی الزام و در موارد دیگر حق طلاق برای زن است چنانکه در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نشوز زوج تنها از انجام وظایف مالی او در نظر گرفته شده وماده ۱۱۰۳ نیز تنها او را مکلف به رعایت حسن معاشرت در مقابل زوجه کرده است بدون هیچ ضمانت اجرایی که به آن اشاره شود

ضمانت اجرای نشوز زن

ولی در مورد ناشزه بودن زن که نوعی سرپیچی ازوظایف قاونی اوست او را ناشزه دانسته و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه را مقرر کرده است بااین وجودبه موجب ادله و مدارک فقهی به نظر می رسد زوجه درصورتی که زوج با او سوء معاشرت داشته باشدبتواندبه حاکم رجوع و درخواست طلاق کند از طرفی به نظر قانون عدم رعایت حسن معاشرت از طرف مرد اگر موجب عسر و حرج زوجه شود به گونه ای که ادامه زندگی را برای وی دشوار و پر مشقت سازد عاملی برای حق طلاق زوجه محسوب شود

 

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید