مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نحوه تحریر ترکه در قانون امور حسبی|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل با تجربه

ماده 206ـ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی‌است‌.
ماده 207ـ درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود. …………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 206ـ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی‌است‌.
ماده 207ـ درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
ماده 208ـ امین غایب و قیم محجور باید در ظرف 10 روز از تاریخ‌ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده‌باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده 209ـ در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل ازتعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس ازتعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.
ماده 210ـ دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه ‌و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی‌آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه‌حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حومه دادگاه مقیم باشند برای‌حضور در وقت احضاریه فرستاده می‌شود.
ماده 211ـ هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی‌مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه‌معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم‌باشند اطلاع می‌دهد.
ماده 212ـ غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه‌نخواهد بود.
ماده 213ـ برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این‌صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن‌.
2 ـ تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات‌.
3 ـ مبلغ و نوع نقدینه‌.
4 ـ بها و نوع برگهای بهادار.
5 ـ اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
6 ـ نام رقبات غیرمنقول‌.
ماده 214ـ ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ‌ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
ماده 215ـ مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
ماده 216ـ در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
1 ـ نام و سمت متصدی تحریر ترکه‌.
2 ـ نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضرشده‌اند.
3 ـ محلی که تحریر ترکه در آن جا صورت می‌گیرد.
4 ـ اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی‌.
5 ـ نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
ماده 217ـ اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن بادو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده‌باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین‌ صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفیدی مانده باشد آن جا دو خط‌ متقاطع کشیده می‌شود.
ماده 218ـ در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع‌ است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است‌.
ماده 219ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریرترکه معلق می‌ماند.
ماده 220ـ مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده 221ـ دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی‌، ممکن است‌ خواسته تامین شود.
ماده 222ـ صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن‌مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده 223ـ هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به‌اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق‌مسالمت مرتفع شود والا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه‌یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می‌نماید.
ماده 224ـ خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هرگاه ‌ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید