مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نحوه تقسیم ارث زن بدون فرزند

تقسیم ارث زن بدون فرزند

قانون مدنی ایران طی ماده های قانونی تکلیف وراث هر متوفی را مشخص و سهم آنها را از ارثیه تعیین کرده است

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن و شوهر از همدیگر ارث خواهند برد به شرط آنکه در زمان فوت همسر در قید حیات باشند همچنین بینشان عقد دائم جاری بوده باشد اما تقسیم ارث زن بدون فرزند به چه صورت است.

ارث زن بدون فرزند

در رابطه با تقسیم ارث زن بدون فرزند می توان عنوان نمود که همسر متوفی که با وی در ازدواج دائم بوده است ودر زمان فوت متوفی در قید حیات بوده در کنار تمام طبقات وراث از متوفی ارث خواهد برد و اموالی که قبل از فوت متوفی به طور قانونی به وی منتقل شده است دیگر توسط وراث قابل تقسیم نخواهد بود وجود افراد طبقات ارث باعث نمی گردد که همسر متوفی از وی ارثی نبرد.

وقتی زن فوت کند و فرزندی نداشته باشد نصف اموال وی متعلق به همسرش خواهد بود و مابقی ارث و اموال بین بقیه وراث که در طبقات سه گانه وراث قرار دارند تقسیم می گردد .

اگر در فوت زن شوهر خود فرزند داشته باشد و فرزندان از زن فوت شده نباشند باز نصف اموال زن سهم مرد خواهد بود.

هر گاه زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد و به جز همسر وارثی هم نداشته باشد همه اموال وی به همسرش خواهد رسید اما اگر اولاد داشته باشد یک چهارم اموال به شوهرش و مابقی بین اولاد وی تقسیم خواهد گردید.

برخلاف اینکه اگر زن فوت کند و به جز شوهرش وارثی نداشته باشد همه ارث به شوهر خواهد رسید اگر مردی فوت کند و به جز زنش وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم اموال وی به زن خواهد رسید و مابقی سهم حاکم شرع خواهد بود.

ارثیه زن بدون داشتن اولاد

در صورت فوت زن بدون اولاد بعد از پرداخت نصف اموالش به شوهر نیم دیگر اموال اگر وراث پدر و مادرش باشند ارث باقی مانده به سه قسمت تقسیم و سهم مادرش یک سوم و سهم پدرش دو سوم خواهد بود.

نبود افراد هر طبقه از ارث باعث می گرد که ارث به افراد طبقه بعد منتقل گردد و وجود حتی یک فرد از هر طبقه مانع به ارث رسیدن اموال به طبقه بعد می شود.

اگر مرد زن خود را به قتل برساند از وی ارثی نخواهد برد حتی اگر آن زن بدون اولاد باشد یا وارثی نداشته باشد در هر حال قتل یکی از موانعی می باشد که باعث می گردد فرد از لیست وراث حذف گردد .

اگر زن بدون فرزند در مورد تمام اموالش به نفع شوهر وصیت کند این وصیت فقط در مورد نصف اموال پذیرفته خواهد شد و نصف دیگر اموال باید بین وراث دیگر تقسیم گردد.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

2.5/5 - (6 امتیاز)