مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ دیه 94

نرخ دیه 94  ………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

نرخ دیه 95 

نرخ دیه به ریال

نوع دیه

1,650,000,000

دیه کامل

66,000,000

چهارصد دیه

1,650,000

یک دینار

74,250,000

چهارو نیم درصد دیه

165,000

یک درهم

82,500,000

پنج درصد

16,500,000

یک شتر

90,750,000

پنج و نیم درصد دیه

165,000

یک ده هزارم دیه

99,000,000

6 درصد دیه

1,650,000

یک هزارم دیه

107,250,000

شش و نیم درصد دیه

16,500,000

یک صدم دیه

115,500,000

هفت درصد دیه

123,750,000

فت و نیم درصد دیه

1,650,000

یک دهم درصد دیه

132,000,000

هشت درصد دیه

3,300,000

دو دهم درصد دیه

140,250,000

هشت و نیم درصد دیه

4,950,000

سه دهم درصد دیه

148,500,000

نه درصد دیه

6,600,000

چهاردهم درصد دیه

165,000,000

ده درصد دیه

8,250,000

پنج دهم درصد دیه

165,000,000

یک دهم دیه

9,900,000

شش دهم درصد دیه

330,000,000

دو دهم دیه

11,550,000

هفت دهم درصد دیه

495,000,000

سه دهم دیه

13,200,000

هشت دهم دیه

660,000,000

 

چهار دهم دیه

14,850,000

 

نه دهم درصد دیه

825,000,000

پنج دهم درصد دیه

16,500,000

یکصدم دیه کامل

990,000,000

شش دهم دیه

18,150,000

یک و یک دهم درصد دیه

1,155,000,000

هفت دهم دیه

19,800,000

یک و دو دهم درصد دیه

1,320,000,000

هشت دهم دیه

21,450,000

یک و سه دهم درصد دیه

1,485,000,000

نه دهم دیه

23,100,000

یک و جهار دهم درصد دیه

825,000,000

نصف دیه کامل

24,750,000

یک و پنج دهم درصد دیه

550,000,000

 

ثلث دیه کامل

 

26,400,000

 

یک و شش دهم درصد دیه

 

412,500,000

 

ربع دیه کامل

 

28,050,000

 

یک و هفت دهم درصد دیه

 

330,000,000

 

خمس دیه کامل

 

29,700,000

 

یک و هشت دهم درصد دیه

 

264,000,000

 

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

 

31,350,000

 

یک و نه دهم درصد دیه

 

132,000,000

 

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

 

33,000,000

 

دو درصد دیه

 

33,000,000

 

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

 

41,250,000

 

دو و نیم درصد دیه

 

55,000,000

 

یک سوم از یک دهم دیه کامل

 

49,500,000

 

سه درصد دیه

 

825,000,000

دیه کامل زن

57,750,000

 

سه و نیم درصد دیه

 

2,200,000,000

دیه کامل در ماههای حرام

به این مقاله امتیاز دهید