مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه|وکیل طلاق|وکیل خانواده

نمونه دادخواست طلاق

یک نمونه از دادخواست طلاق از طرف زوجه به شرح زیر است :

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

برای ثبت و پذیرش دادخواست از طرف زوجه در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، صرفا مدارکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه، سپس ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه و پرداخت هزینه دادرسی کفایت می کند.

اما صدور رای طلاق به درخواست زوجه، با اتکا به دلایل متقن و قابل استنادی است که از سوی زوجه به دادگاه خانواده ارائه می شود.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و ترک زندگی مشترک از طرف زوج بیش از مدت شش ماه

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک به مدت بیش از شش ماه

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ ……… به موجب سند نکاحیه شماره ………….. دفتر رسمی ازدواج شماره …………. با تعیین مهریه ……….. ریال به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده محترم در آمدم که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر دو ساله است.
 • خوانده کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سنند ازدواج را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • خوانده محترم مدت یکسال است که بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک نموده است و در طول مدت مزبور اصلا هیچگونه نفقه و کسوه ای به اینجانب و فرزندم نداده است و هزینه زندگی ام نیز بر عهده پدرم می باشد.
 • نظر به اینکه خوانده از شرایط ضمن عقد نکاح تخلف نموده است مستندا به ماه 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد و اعتیاد زوج به تریاک

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع تریاک

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام- احتراما با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست آن به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره ……… تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ………… با تعیین مهریه …… سکه بهار آزادی به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که ثمره این ازدواج یک فرزند دو ساله می باشد.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • خوانده مدت دو سال است که اعتیاد به مواد مخدر از نوع تریاک پیدا نموده است و به موجب دادنامه شماره ……….. مورخ ……….. دادگاه انقلاب اسلامی…………. محکوم به پنج میلیون ریال جزای نقدی گردیده است که به موجب دادنامه مذکور تخلف نامبرده از شرایط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است.
 • علیهذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تقاضاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد و اعتیاد زوج به هروئین

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اعتیاد خوانده به مواد مخدر از نوع هروئین

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما تصدیع می دهد:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره …….. دفتر ازدواج شماره ……… با تعیین مهریه ……… سکه بهار آزادی به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که ثمره این ازدواج بک دختر سه ساله است.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • خوانده مدت یک سال است که اعتیاد به مواد مخدر از نوع هروئین پیدا نموده است و به موجب دادنامه شماره ……….. مورخ ……….. دادگاه انقلاب اسلامی…………. محکوم به پنج میلیون ریال جزای نقدی گردیده است که به موجب دادنامه مذکور مشترالیه از شرایط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است.
 • علیهذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تقاضاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و محکومیت قطعی زوج به اتهام سرقت

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت قطعی زوج به جرایم منافی با حیثیت خانوادگی

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره …….. دفتر ازدواج شماره ……… با تعیین مهریه ……… ریال به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که ثمره این ازدواج یک دختر یک ساله است.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • متاسفانه خوانده به موجب دادنامه شماره ………….. صادره از شعبه ……….. دادگاه عمومی ………… به اتهام سرقت محکوم به یک سال حبس گردیده است که محکومیت نامبرده به اتهام سرقت منافی با حیثیت خانوادگی و شئون اینجانب می باشد.
 • نظر به اینکه خوانده از شرط ضمن عقد نکاح تخلف نموده است و رای دادگاه در خصوص سرقت به قطعیت رسیده است مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و عقیم بودن زوج

تعیین خواسته و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عقیم بودن زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری …………

با سلام و دعای خیر- احتراما به استحضار عالی می رساند:

 • اینجانبه به تاریخ …….. به موجب سند نکاحیه شماره …….. دفتر ازدواج شماره ……… با تعیین مهریه ……… ریال به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده در آمدم که با گذشت شش سال از زندگی مشترک فرزند نداریم.
 • خوانده محترم کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد به اینجانب اعطا نموده است.
 • متاسفانه با گذشت شش سال از زندگی مشترک تا به حال دارای فرزند نشده ایم و با مراجعات مکرر به پزشک متخصص معلوم شده است که خوانده عقیم می باشد.
 • نظر به اینکه آرزوی هر زن این است که روزی مادر شود و کانون هر خانواده با تولد فرزند گرم می شود و با توجه به اینکه خوانده شرط ضمن عقد نکاح تخلف کرده است مستندا به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

و دیگر نمونه:

خواهان : زوجه

خوانده :

زوج

خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق

دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130

قانون مدنی)

احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به

تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت

نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید

دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط

با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش

تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129

و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

اگر قصد مشاوره با وکیل طلاق در مجموعه صدای وکیل را دارید با شماره02166567311 (6 خط ویژه) تماس بگیرید

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

طلاق به خاطر خیانت همسر                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                                            همه چیز درباره طلاق 

3/5 - (2 امتیاز)