مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات برای مشاوره بیشتر می‌توانید با وکیل قرارداد در ارتباط باشید.

(موضوع تصویبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هیات وزیران)

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی                                            ع – 130 (6-82)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1 – نام دستگاه (کارفرما) :
2 – نام نماینده دستگاه : 3 – سمت نماینده دستگاه :
4 – نام شرکت (طرف قرارداد ) :

شماره ثبت شرکت :

تاریخ ثبت شرکت :

5 – شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت :

شماره :                    تاریخ :                   توسط :

6 – نام نماینده شرکت طرف قرارداد : 7 – سمت نماینده شرکت طرف قرارداد :
8 – شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه :

شماره :                   تاریخ :

* دلایل ترک تشریفات مناقصه :

9 – موضوع قرارداد :

اجاره خودروی سواری با راننده به منظور تردد در ساعات اداری و غیراداری در داخل و یا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست کارفرما

1 – 9 – نوع کار : انجام امور واگذاری نقلیه از مشاغل 46/14 موضوع بخشنامه 38326 مورخ 5/9/81 تصویب نامه هیات محترم وزیران

2 – 9 – واحد کار : ساعت

3 – 9 – حجم کار :

4 – 9 – کیفیت کار : با نظر کارفرما

5 – 9 – امکانات و تجهیزات مورد نیاز :

6 – 9 – نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد :

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                        تاریخ شروع :                   تاریخ خاتمه :

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – ارزش هر واحد کار :

2 – 11 – کل مبلغ قرارداد :

**درصورتیکه از روش ترک مناقصه استفاده شود می بایست دلایل ترک تشریفات در فرم منعکس و یک نسخه نیز به
……………………………… ارسال گردد .

12 – نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی :

پرداخت براساس تایید کارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زیر صورت می گیرد :

1 – 12 – پرداخت های ماهانه به مبلغ                                      ریال (                                                                      ریال)  درپایان هرماه ، پس از ارائه صورتحساب توسط پیمانکار و تایید ناظر قرارداد

2 – 12 –سایر اشکال پرداخت (درصورت توافق) : **************

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – کارفرما می تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلام به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا
25 درصد کاهش یا افزایش دهد .

2 – 13 – کارفرما می تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمی درخدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید .

3 – 13 – کارفرما می تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قرارداد الحاق نماید .

14 – تعهدات کارفرما :

1 – 14 – کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت
طرف قرارداد معرفی می نماید .

2 – 14 – کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختیار شرکت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – کارفرما مجاز است برای فسخ قرارداد , حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد

4- 14  -.کارفرما متعهداست نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوطه در راس موعد مقرراقدام لازم معمول دارد .

15 – تعهدات شرکت طرف قرارداد :

1 – 15 – شرکت طرف قرارداد — نفر را به عنوان نماینده تام الاختیارخود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم
در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نماید .

2 – 15 –شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد .

3 – 15 – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تایید کارفرما
می رساند انجام دهد .

4 – 15 – شرکت طرف قرارداد اقرارمی نماید که مشمول قانون منع  مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد .

5 – 15 – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد . ضمنا پرداخت دستمزد و کارمزد ، حق السعی ، خسارات اخراج ، سنوات ، بیمه ، عائله بندی ، ایاب و ذهاب ، بن کارگری ، پاداش و اضافه کار افراد موضوع این بند با پیمانکاران موضوع قرارداد است .

6 – 15 – شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد .

7 – 15 – هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد .

8 – 15 – درصورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد .

9 – 15 – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت درموارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید .

10 – 15 – شرکت متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار) بدهد .

11 – 15 – ضمانت حسن رفتارواخلاق کارکنان وکیفیت انجام کارآنان به عهده شرکت است و شرکت درمقابل دستگاه پاسخگوست .

12 – 15 – شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .

13 – 15 – به منظورحسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است به میزان مقرر درآئین نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین نامه مذکور) تضمین قانونی بسپارد .

* یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره  ……………………   مورخ …………….. به مبلغ ……………..    ریال تسلیم  کارفرما گردیده که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تایید کارفرما برابر مقررات قابل استرداد است .

16 – نظارت :

1 – 16 – کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی وحقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تایید مدیر واحد رسیده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید .

2 – 16 – کلیه پرداخت ها به طرف قرارداد با تایید ناظر یا ناظرین صورت می گیرد .

3 – 16 – نظارت براجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس گردد .

5 – 16 – ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را باتوجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش بینی و اعمال نماید .

6 – 16 – درصورتی که کارفرما تشخیص دهدکه شرکت، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه
مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

17 – شرایط عمومی قرارداد :

1 – 17 – کارفرما درقبال مطالبات نیروی انسانی شرکت درزمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد .

2 – 17 – کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان ، نحوه مدیریت و ………
از خود سلب می نماید .

3 – 17 – درصورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر،طرف قرارداد دراجرای تعهدات خود ازنظرکمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:

–          درمرحله اول 1 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .

–          درمرحله دوم 2 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .

–          درمرحله سوم 3 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .

4 – 17 – درصورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد ، دستگاه می تواند به میزان درصدی از
مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید .

5 – 17 – هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انسانی به هرشکل باشد ممنوع است .

6-17 – این قرارداد در صورت رضایت طرفین و دریافت مجوزهای لازم از بالاترین مقام دستگاه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و قانون برگزاری مناقصات با همان شرایط قبلی به مدت سه ماه قابل تمدید است .

7– 17 – کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارک پیمانکار را در رابطه با موضوع این قرارداد ، از طریق حسابرسان خود حسابرسی نموده و پیمانکار متعهد است نهایت همکاری را در این مورد با حسابرسان کارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان کارفرما از حسن اجرای مفاد و شرایط و نرخهای قرارداد حاضر بوسیله پیمانکار است .

8 – 17 – درصورتیکه از نحوه کار پیمانکار رضایت حاصل نباشد، کارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی
به فاصله ……. روز  و عدم تغییر رویه نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکجانبه اقدام و ضمانت نامه بانکی شرکت را ضبط نماید.

9– 17 – حل هرگونه اختلاف ناشی ازتفسیر مفاد این قرارداد و یا اجرای هریک ازآنها بر عهده کمیسیون موضوع ماده 94 آئین نامه مالی ، معاملاتی دانشگاه  به عنوان حکم مشترک و مرضی الطرفین می‌باشد و نظر مرجع مذکور که صلحاً صادر می شود برای طرفین لازم الاجرا است . در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد کماکان به فعالیت خود ادامه دهد .

18 – نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :

1 – 18 – نشانی کارفرما :

نشانی :

تلفن :

نشانی پست الکترونیک :

2 – 18 – نشانی شرکت طرف قرارداد :

نشانی :

تلفن :

نشانی پست الکترونیک :

نشانـی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود . درصورت تغییر نشانی ، طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند . درغیر این صورت کلیه نامه ها ، ابلاغ شده تلقی و عذرعدم اطلاع پذیرفته نمی باشد و مسئولیتهای مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به کارفرما به عهده پیمانکار است .

19 – امضاء طرفین قرارداد :

این قرارداد در 19 ماده  و 47 بند در…. نسخه  جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (کارفرما) ، وزارت کارو اموراجتماعی ، ….. و سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمناً به استناد بند 3 – 13……… برگ شرایط اختصاصی شامل …… ماده و ……. بند الحاق قرارداد می باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

مهر و امضاء کارفرما                     مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد :                                      مهر و امضا سرپرست امور مالی :

نام و نام خانوادگی نماینده :                                      نام و نام خانوادگی نماینده :                                              نام و نام خانوادگی :

سمت :                                                 سمت :                                                                               سمت :

محل امضاء :                     محل امضاء :                                                                        محل امضا ء :

موسسه حقوقی صدای وکیل مشاوره حقوقی در احذ انواع قرارداهای کاری ، مسکن ، خودرو و .. با مشاوران ما تماس بگیرید

به این مقاله امتیاز دهید