مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکالت طلاق توافقی به زن| وکیل طلاق| وکیل طلاق توافقی

وکالت طلاق

چنانچه زوجین برای طلاق در مورد حقوق و مسائل مالی و غیر مالی خود به توافق رسیده اند یا در مواردی که زن از همسر خود بنا بر شرایط زندگی خود مانند مواردی که شوهر معتاد است و زن فرصتی برای ترک به او داده است می خواهد وکالت نامه ای از او داشته باشد تا چنانچه تصمیم بر جدائی قطعی گردید بتواند با استفاده از این وکالت نامه اقدام به طلاق نماید از این نمونه وکالت نامه ها استفاده می گردد توجه داشته باشید این وکالت در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و شروط آن از سوی سردفتر بیطرفانه تنظیم شده لکن لازم است شما سند را قبل از تنظیم مطالعه و بعد از توافق در متن و شروط آنرا امضاء نمائید.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

چنانچه زوجین برای طلاق در مورد حقوق و مسائل مالی و غیر مالی خود به توافق رسیده اند یا در مواردی که زن از همسر خود بنا بر شرایط زندگی خود مانند مواردی که شوهر معتاد است و زن فرصتی برای ترک به او داده است می خواهد وکالت نامه ای از او داشته باشد تا چنانچه تصمیم بر جدائی قطعی گردید بتواند با استفاده از این وکالت نامه اقدام به طلاق نماید از این نمونه وکالت نامه ها استفاده می گردد توجه داشته باشید این وکالت در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و شروط آن از سوی سردفتر بیطرفانه تنظیم شده لکن لازم است شما سند را قبل از تنظیم مطالعه و بعد از توافق در متن و شروط آنرا امضاء نمائید.

نکته بسیار مهم در این قبیل وکالت نامه ها این است که زوج باید توجه نماید که همسر او می تواند با استفاده از این وکالت نامه اقدام به طلاق نماید و نکته مهم تر این است که حدود اختیارات برای طلاق آنچنان مهم است که چنانچه در حدود اختیارات شرط شده باشد که وی حق دارد با اخذ مهریه یا بذل قسمتی از آن خود را مطلقه سازد بعد از وقوع طلاق توافقی مرد باید مهریه توافق شده را بپردازد.

بدین معنی که در وکالت نامه تفویض اختیار جهت اعلام توافقات برای طلاق باید بسیار محدود و بنا بر شرایط توافق شده باشد مهمترین این توافقات مسائل مربوط به حضانت اطفال و حق ملاقات ایشان و توافقات در حقوق مالی چون مهریه و نفقه و جهیزیه و اجرت المثل دوران زناشوئی است.

چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد زوجه حق دارد با بذل کمتر از مهریه خود را مطلقه سازد باید توجه داشت می تواند با بذل یک سکه طلاق را جاری سازد این نکته بسیار مهم است چرا که طلاق  توافقی اساس آن رعایت مصالح و شرایط زندگی ایشان است اگر قرار باشد طلاقی واقع شود و مرد درگیر مسائل حقوقی بعد از آن بماند قطعا توافقی صحیح نخواهد بود.

زوجه نیز باید توجه کند تفویض این وکالت نامه بمعنی وقوع طلاق نیست وی باید بعد از دریافت این وکالت نامه با وکیل دادگستری به دادگاه مراجعه نماید چرا که زوج به او وکالت داده است تا بعد از اخذ گواهی عدم امکان سازش خود را مطلقه نماید و مراجعه به دادگاه و اعلام وکالت فقط از طریق قانونی و اعلام وکالت قضائی امکان پذیر است پس او باید در توافقات خود مراجعه به وکیل و پرداخت هزینه های طلاق توافقی را نیز در نظر بگیرد.

اعتبار و بقاء این وکالت نامه نیز مانند اسناد عمومی است یعنی وکالت اصالتاً قابل عزل است لذا با عزل وکیل یا فوت یا حجر او این وکالت نامه فسخ خواهد شد.

برای اینکه زوج بعد از تفویض اختیار نتواند مانع استفاده زوجه از ان گردد آنرا بلاعزل منعقد می سازند یعنی در متن وکالتنامه متذکر می شوند موکل حق عزل وکیل را تا انجام موضوع وکالت یا زمان دیگری از خود سلب و ساقط نموده است و همچنین حق ضم امین و ناظر و…را و هر نوع مانع دیگری را که وی می تواند ایجاد کند.

متن یکی از این قبیل  وکالت نامه ها در ادامه درج شده است:

وکالتنامه

موکل:آقای                     فرزند                        دارای شناسنامه شماره               صادره از           متولد            بشماره ملی                 به نشانی:

وکیل:خانم                     فرزند                         دارای شناسنامه شماره               صادره از           متولد           بشماره ملی                 به نشانی:

مورد وکالت: مطلقه نمودن خانم /وکیل از زوجیت موکل که بموجب عقدنامه شماره           دفترخانه         در تاریخ          به عقد دائم یکدیگر در آمده اند به هر قسم طلاق اعم از بائن ورجعی؛خلع یا مبارات با استفاده از شروط و قرار مندرج در این وکالت نامه وبه هر طریق با بذل مهریه ونفقه واجرت المثل و جهیزیه وغیره وبا قبول و اعلام قبول در بذل نفقه ویا بذل عین مهریه یا معادل مهریه و هر شرط ضمن العقد وبا حق توافق واعلام برخورداری از حضانت فرزندان مشترک و حق ملاقات ایشان و عندللزوم مراجعه به دادگاهها ومحاکم صالحه واعلام توافقات وتقدیم وامضاء و ثبت دادخواست و مراجعه و شرکت در مراکر مشاوره خانواده و امضاء صورتجلسات مربوطه و عندلزوم درخواست و انتخاب داور و معرفی ایشان و قبول یا رد داور وشرکت درجلسات داوری وامضاء صورتجلسات مذکور و همچنین شرکت درجلسات دادگاه و امضاء ذیل صورتجلسات مربوطه واعلام به شرح مذکور و دریافت احکام صادره و تمکین از آنها و اسقاط حق اعتراض وتجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی واعاده دادرسی بمنظور قطعیت یافتن دادنامه و درخواست هر نوع گواهی از دادگاه یا دفتر دادگاه بمنظور اجرای دادنامه جهت ثبت واقع طلاق در دفتر رسمی طلاق و تنظیم وامضاء سند طلاق (طلاقنامه)و با حق انتخاب وکیل دادگستری ومشاور حقوقی وعقد قراردادبا وکلای مذکور وعزل ونصب مجدد وکلا و همچنین با حق اعتراض به آراء صادره واخواهی؛تجدیدنظر؛فرجام خواهی ؛اعاده دادرسی؛صلح و سازش با شرایط فوق ؛ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل؛ارجاع امر به داوری وتعیین داور؛توکیل بدون استثناء به غیر؛تعیین مصدق وکارشناس؛دعوای خسارت؛استرداد دادخواست یا دعوا؛جلب شخص ثالث؛دفاع از دعوای ثالث؛ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث ؛دعوای متقابل و  دفاع در قبال آن؛رد ادعای اعسار؛قبول یا رد سوگند؛درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن و وتحویل دادن جهیزیه و با حق مراجعه به هریک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و به ثبت رساندن طلاق و وکالت در اجرای صیغه شرعی وقانونی طلاق وامضاء ذیل و ظهر کلیه صفحات دفتر طلاق و سند طلاقنامه و همچنین کلیه اوراق و مدارک ودادخواست واسناد وثبت دفتر واخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا کپی و یا رونوشت وبطور کلی انجام کلیه امور کاری واداری وانتظامی ودادگاهی موکل مذکور در خصوص موارد فوق الذکر بطوریکه دیگر نیازی به اذن وحضور مجدد موکل نبوده ونباشدوانجام کلیه تشریفات مربوطه به وکالت.

حدود اختیارات : موکل حق عزل وکیل و ضمن امین را تا پایان انجام موضوع وکالت ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود. و…

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

12شرط برای حق طلاق زن                                                                                                  همه چیز درباره طلاق 

1/5 - (1 امتیاز)