مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چرا مشاوره با وکیل ؟|وکیل طلاق|وکیل خوب|وکیل خوب دادگستری|وکیل خانواده

  • چرا نیاز امروز جوامع به وکیل بیشتر شده ؟
  • چرا وکیل آنلاین نیاز جدی امروز جامعه جهانی شده است ؟

همانطور که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حق انتخاب وکیل رابرای طرفین دعوا پذیرفته است ، بدون شک یکی از مهمترین ………………..

 

  • چرا وکیل آنلاین نیاز جدی امروز جامعه جهانی شده است ؟

همانطور که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حق انتخاب وکیل رابرای طرفین دعوا پذیرفته است ، بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های تمامی جوامع بشری، حکومتها و بویژه دستگاههای قانونگذاری و قضایی در کشورهای مختلف ایجاد زمینه های احقاق حقوق شهروندان و ساکنان آن جوامع و بالتبع ایجاد امنیت و آرامش از طریق وضع و اجرای صحیح قوانین می باشد. در این میان وظیفه تمامی اصحاب قضا اعم از قضات و کارمندان قضایی و اداری، وکلاء دادگستری و کانونهای وکلا ایجاد زمینه های مناسب در راه اجرای صحیح این قوانین بوده، هست و خواهد بود.هرچند دراستفاده ازاین حق برای افراد افاده اختیاررادر بردارد والزام ناشی ازقانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وآیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه ها افاده تکلیف داردودراین دو« حق داشتن وکیل دراصل ۳۵ والزام به استفاده ازوکیل » است . درابتدای امربه نظربرسد که متضمن تضاد و تناقض است و لیکن باید توجه داشت که قانونگذارمصالح ومنافع افراد و اصحاب دعوا را دراین دیده است که درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق وبرای احقاق حق خودآن هم دربرابرکسانی که دارای تخصص علم حقوق بوده  قضات ملزم میباشند تا با توسل به باریکترین دقایق واصل حقوقی وبااستفاده ازابزارقانونی وآیین دادرسی نسبت به کشف واقعین وحقیقت رسیدگی نماینداگرخودمی توانندودارای تخصص کافی هستندماننددارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وکلای دادگستری خودامراقامه دعوی ودفاع رابه عهده بگیرنددرغیراین صورت جهت اقدام برای اقامه دعواودفاع ملزم می باشندازحق داشتن وکیل استفاده نمایندواین الزام دراستفاده ازحق داشتن وکیل درجهت استفاده ازاین حق است نه سلب آن آیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه ها حاوی نکات ومواردی است که عمدتا منشاء آن قوانین ومقررات موجودمی باشدولی به لحاظ عدم استفاده ازبعضی ازآن ها احتیاج التفات وتوجه بیشتری برای بررسی است ولیکن اجمالا اشاره ای گذاربه آن هامیشود.

درماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ وماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورد اشاره قرارگرفته است اینکه وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و دعاوی جزایی که باگذشت شاکی تعقیب قانونی آن متوقف می شودقبل ازطرح دعوا و یا شکایت و بعد ازآن و درطول دفاع مساعی خودرابرای سازش بین طرفین به کارگیرند. به دیگرسخن وقتی که یکی ازاهداف الزامی شدن حضور وکیل استفاده ازتخصص وتجارت آن ها وهمچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، کمافی السابق وکلاء بایدنسبت به وجودآوردن امکان سازش بین طرفین مساعی خودرابه کارگیرندکه مسلما آثارارزشمندی رادرپی خواهد داشت.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید