مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ڪمیسیون مادہ 100 شهرداری ها

ڪمیسیون مادہ 100 شهرداری ها:

بر اساس این مادہ، ساختن هر نوع بنا در شـهر بایـد بـا مجـوز شـهرداری و اخـذ پروانـه باشـد، در غیر این صورت دو تخلف ممکن است روی دهد کـه رسیدگی بـه اختلاف شهرداریها با افـراد در این رابطه به عهدہ این کمیسیون است: 

1. بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.  ………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ڪمیسیون مادہ 100 شهرداری ها:

بر اساس این مادہ، ساختن هر نوع بنا در شـهر بایـد بـا مجـوز شـهرداری و اخـذ پروانـه باشـد، در غیر این صورت دو تخلف ممکن است روی دهد کـه رسیدگی بـه اختلاف شهرداریها با افـراد در این رابطه به عهدہ این کمیسیون است:

1. بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.

2. پروانه اخذ شدہ باشد ولی مطابق آن ساخته نشدہ باشد.

نمایندہ شهرداری نیز بدون حق رای می تواند در این جلسه شرکت کند.

صلاحیت:
اظهار نظر در مورد ساختمانهایی که بدون پروانه و یا برخلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شدہ اند. این تخلف از مشخصات می تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسـازی و یـا مقـررات بهداشتی باشد و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح گردد.

رأی کمیسیون قابل تجدیدنظر در کمیسیون هم عرض است (یعنی کمیـسیونی دیگـر ازمادہ 100)
لکن افراد عضو کمیسیون تجدیدنظر باید غیر از افرادی باشند کـه در کمیـسیون بـدوی بودہ اند.
رای کمیسیون تجدیدنظر ممکن است بـه 3 نحو باشد:
1. یا رای به «عدم احراز تخلف» می دهد و نظر شهرداری را رد می کند.
2. یا حکم بـه قلع و قمع بنا می دهد. (البته تا حد رفع خلاف)
3. یا متخلف را جریمه می نماید.

رأی کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید