مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گواهی حصر وراثت|وکیل ارث|وکیل وصیت|وکیل ارث و وصیت|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب|وکیل با تجربه

آقای/خانم…………. به شناسنامه شماره ………. به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ………… تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ………… به شناسنامه شماره ……. در تاریخ……………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

گواهی حصر وراثت

73/05/23

 

آقای/خانم…………. به شناسنامه شماره ………. به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ………… تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ………… به شناسنامه شماره ……. در تاریخ……………….

دراقامتگاه دایمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارت است از …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ترث به شماره ……………… سرانجام در تاریخ …………. در وقت فوق العاده شعبه …………… دادگاه حقوقی 2 تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص/شخص یادشده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد.

8/1 اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار سهم همسر و بقیه از آن دختر متوفی است.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

                                                                                                       

                                                                                                   رئیس شعبه ………… دادگاه حقوقی 2 تهران

 

به این مقاله امتیاز دهید