مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

خسارت

دیه دست و پا به شرح زیر می باشد : 1 – قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد. 2 – قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است. ……………………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه
دیه فک به شرح زیر است : 1 – قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است ، دیه کامل ، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد. …………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه فک به شرح زیر است : 1 – قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که
دیه دندانها به شرح زیر می باشد : 1 – از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود  : الف – دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه چیست؟ دیه یا همان خون بها از
دیه بینی و دیه بویایی هر یک به شرح زیر می باشد : دیه بینی 1 – قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد ، از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد ، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در ……………………   مشاوره
– دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ( 2 درصد ) ب – علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل ( 4 درصد ) …………     مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری – دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
نرخ دیه 94  ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری نرخ دیه 95  نرخ دیه به ریال نوع دیه 1,650,000,000 دیه کامل 66,000,000 چهارصد دیه 1,650,000 یک دینار 74,250,000 چهارو نیم درصد دیه 165,000 یک درهم 82,500,000 پنج درصد 16,500,000 یک شتر 90,750,000 پنج و نیم درصد دیه 165,000 یک ده هزارم دیه 99,000,000 6 درصد دیه 1,650,000 یک هزارم دیه 107,250,000 شش و نیم درصد دیه 16,500,000 یک صدم دیه 115,500,000 هفت درصد دیه 123,750,000 فت
در امر حقوقی خسارت چند نوع است به عنوان مثال : 1 – خسارت دادرسی که شامل هزینه دادرسی ( ابطال تمبر دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و…. ) و یا بطور کلی هر هزینه ای که برای اثبات دعوا و یا دفاع در دعوا لازم بوده است .( ماده 71 قانون ایین دادرسی مدنی ) …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در امر حقوقی خسارت چند نوع است به عنوان مثال
دیه گوش و دیه شنوایی هر کدام به طور جداگانه بیان می گردد : دیه گوش 1 – از بین بردن دو لاله گوش ، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد ، از بین بردن نرمه هر گوش ، موجب یک ششم دیه کامل است . …………………….    مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه گوش و دیه شنوایی هر کدام به طور جداگانه بیان می گردد :   دیه گوش 1 –
دیه دنده و دیه ترقوه به شرح زیر می باشد : 1 – دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل میباشد. …………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دیه دنده و دیه ترقوه به شرح زیر می باشد : 1 – دیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظت می کند،