مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل دادگستری

فصل اول – موجبات حد مسکر ماده 165 – خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند . تبصره 1 – آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است . تبصره 2 – خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن
فصل اول – شروع به جرم ماده 41 – هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود . تبصره 1 – مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .  …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست . الف – زنا با محارم نسبی  ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است . ………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست . الف – زنا با محارم نسبی  ب – زنا با زن پدر که موجب
فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط ماده 108 – لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ . ماده 109 – فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد . ماده 110 – حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است . ماده 111 – لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند . …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب
ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید : 1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . …………………………..
ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزئینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشتیاء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا” نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی
ماده 25 – در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید – الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد – 1 – محکومیت قطعی به حد . ………………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 25 – در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج
ماده 22 – دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز – 1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی  2 – اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد  …………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 22
ماده 12 – مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است – 1 – حدود2 – قصاص 3 – دیات 4 – تعزیرات 5 – مجازاتهای بازدارنده 0 ماده 13 – حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ماده 14 – قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد . ماده 15 – دیه ، مالی است که از طرف