مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل پایه یک دادگستری

ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست . الف – زنا با محارم نسبی  ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است . ………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست . الف – زنا با محارم نسبی  ب – زنا با زن پدر که موجب
فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط ماده 108 – لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ . ماده 109 – فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد . ماده 110 – حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است . ماده 111 – لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند . …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب
ماده 38 ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید : 1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . …………………………..
ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزئینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشتیاء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا” نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی
ماده 25 – در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید – الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد – 1 – محکومیت قطعی به حد . ………………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 25 – در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج
ماده 22 – دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز – 1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی  2 – اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد  …………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 22
ماده 12 – مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است – 1 – حدود2 – قصاص 3 – دیات 4 – تعزیرات 5 – مجازاتهای بازدارنده 0 ماده 13 – حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ماده 14 – قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد . ماده 15 – دیه ، مالی است که از طرف
ماده 12 – مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است – 1 – حدود2 – قصاص 3 – دیات 4 – تعزیرات 5 – مجازاتهای بازدارنده 0 ماده 13 – حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ماده 14 – قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او برابر باشد . ماده 15 – دیه ، مالی است که از طرف
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386. ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از