مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اصطلاحات حقوق تجارت(قسمت2)

1. استشهاد: دعوت به شهادت در ورقه عادی یا رسمی را گویند.

2. استعداء: اقامه دعوی را گویند. ………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری 

 1. استشهاد: دعوت به شهادت در ورقه عادی یا رسمی را گویند
 2. استعداء: اقامه دعوی را گویند.
 3. استعفا: عملی که به موجب آن شخصی که در موسسه دولتی یا ملتی یا وابسته به دولت سمتی را دارا می‌باشد تقاضای ترک آن سمت را می‌نماید.
 4. استعمال: در حقوق اداری اسلام به معنی استخدام به کار می‌رود.
 5. استقراء: بررسی جزئیات مربوط به یک کل بمنظور استخراج قاعده کلی که مشترک بین آن جزئیات باشد
 6. استنابه: عمل حقوقی که بموجب استنطاق: تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحیتدار قضایی.
 7. استیفاء: استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او
 8. استیمان: مطالبه مالی بعنوان امانت
 9. استیناف: پژوهش
 10. استعاط: از بین بردن حقی به توسط صاحب حق
 11. اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
 12. اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین
 13. اصل انتقال حقوق: هر حقی قابل انتقال به غیر است جز آنچه قانون آن را غیرقابل انتقال بداند.
 14. اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود.
 15. اعاده حیثیت: بازگشت به اهلیتی که شخص به علتی آن را از دست داده است.
 16. اعتراض: در لغت به معنی منع و جلو کسی یا چیزی را گرفتن است
 17. اعراض: چشم پوشیدن مالک است از مال خود
 18. اعیان: جمع کلمه عین است و عین به معنی مالی است که دارای جرم و ابعاد می‌باشد اعیان در مقابل منافع و حقوق استعمال می‌شود.
 19. اعیانی: در مقابل عرصه استعمال می‌شود و عرصه به زمین مملوک گفته می‌شود و اعیانی، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.
 20. افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشکستگی به کار می‌رود.
 21. اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر آن را تفاسخ و تقایل نیز می‌نامند.
 22. اقامه دعوی: طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری
 23. اقرار: عبارت است از اخبار بحقی بنفع غیر و به زیان خود.
 24. اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌ای است از اراضی مواد که امام یا نایب او در اختیار کسی می‌گذارد که او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.
 25. اکراه: عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی مورد نظر اکراه کننده
 26. التزام: مترادف تعهد و تعهد کردن است.
 27. الزام: در لغت به معنی اجبار است.
 28. امانت: مال مورد ودیعه را گویند.
 29. اناطه: حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر.
 30. انتقال:‌زوال مالکیت مالک نسبت به مال معین به نفع مالک جدید.
 31. انحلال: در معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی
 32. انفال: اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام می‌باشد.
 33. انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
 34. انکار: در اصطلاح آئین‌ دادرسی مدنی کسی که سندی علیه او ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند و آنها را از خود نداند این عمل را انکار گویند.
 35. اهل: غیر محجور را اهل می‌گویند و در لغت به معنی شایسته آمده است.
 36. اهلیت: صفت کسی است که دارای جنون، سفه،‌صفر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق باشد.
 37. ایفاء: در مورد پرداخت دین به کار می‌رود.
 38. ایقاع: عملی است تضایی و یکطرفی که به صرف قصد انشا،‌و رضای یکطرف منشأ اثر حقوقی شود.
  (ب)
 39. باطل: هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده باشد.
 40. بدهکار: کسی که در ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.
 41. برات: سندی است تجارتی که بوسیله آن شخصی که محیل نامیده می‌شود به شخصی که محال علیه نامیده می‌شود حواله می‌دهد که مبلغی در وجه شخص ثالث بپردازد.
 42. بستانکار: کسی که به نفع او تعهدی بر ذمه دیگری وجود دارد.
 43. بنچاق:‌اسناد راجع به مالکیت یا نقل و انتقال سابق بر معامله‌ای که فعلاً انجام می‌گیرد.
 44. بیع: تملیک عین است به عوض معلوم
 45. بیع سلف: مترادف بیع سلم است و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد.
 46. بیع مؤجل: بیع نسیه
 47. بیع محاباتی: بیع به کمتر از ثمن‌المثل را که عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گویند.
  (پ)
 48. پرداخت: اجراء تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد.
 49. پروتکل: صورت جلسات مجالس سیاسی که برای مذاکره و رسیدگی در امری منعقد شده باشد.
  (ت)
 50. تأسیس: یعنی پی نهادن و ایجاد نمودن. به معنی وضع قانونی است که در معرف و عادت وجود نداشته است.

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید