مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقسیم ترکه

تعریفی که حقوقدانان از واژه تقسیم بیان نموده اند عبارت است از تفکیک حصه هریک ازشرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا یا از طبق حکم دادگاه در صورتیکه بین شرکا تراضی واقع نشود یا برخی از شرکا غایب مفقودالاثر یا محجور باشند. ………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

تعریفی که حقوقدانان از واژه تقسیم بیان نموده اند عبارت است از تفکیک حصه هریک ازشرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا یا از طبق حکم دادگاه در صورتیکه بین شرکا تراضی واقع نشود یا برخی از شرکا غایب مفقودالاثر یا محجور باشند.
*هرگاه اشخاص در یک مال مشترک شریک باشند می توانند تقسیم آن را از دادگاه بخواهند . بنابر ماده 589 قانون مدنی که بیان می دارد هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را درخواست نماید.
*ماترک نیز از اموالی محسوب می شود که وراث در آن شریک هستند . بنابر ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هریک از آنها می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سایر ورثه بخواهند و چنانچه در ورثه محجور وجود داشته باشد ولی یا قیم وی حق درخواست تقسیم را دارد.
*بنابر مواد 163 و 164 قانون امور حسبی درخواست تقسیم باید حسب مورد به دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران یا دادگاه آخرین محل سکنای متوفی یا دادگاه محل وقوع ترکه یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول ویا در دادگاهی که اولین اقدام را شروع کرده به ترتیب تقدیم شود.
*بعد ازوصول  دادخواست تقسیم ترکه ، دادگاه پس از بررسی های اولیه و تعیین جلسه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می نماید ، پس از انجام کارشناسی دادگاه طی رای خود قابل تقسیم یا غیر قابل تقسیم بودن ماترک را بیان می دارد که در صورت غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش اموال مشترک را از طریق اجرای احکام در نظر می گیرد و در صورت قابل تقسیم بودن سهم هر یک از وراث را در رأی خود بیان می دارد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید