مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیه جراحت سر و صورت|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است –

1 – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر

2 – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر. …………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است –

1 – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر

2 – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر.

3 – متلاحمه – جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد – سه شتر.

4 – سمحاق – جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد – چهار شتر.

5 – موضحه – جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده – پنج شتر

6 – هاشمه – عملی که استخوان رابشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد – ده شتر.

7 – منقله – جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد پانزده شتر.

8 – مامومه – جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد .

9 – دامغه – جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کام ارش بر او افزوده می گردد .

تبصره – دیه جراحات گوش و بینی ولب در حکم جراحات سرو صورت می باشد .

ماده 481 – هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای 1تا 5 درغیر سر و صورت واقع شود در صورتیکه آن عضو دارای دیه معین باشدباید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر وصورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .

تبصره – جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد .

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

خسارت از دید حقوق

دیه دندان

دیه بینی و بویایی

نرخ دیه94

به این مقاله امتیاز دهید