مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیدگاه حقوق جزا درباره خیانت در امانت

آخرین قوانین حضانت فرزندان

پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مورد نظر قرار گرفته است.

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی.  واضح است که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (وکیل خیانت در امانت) خاص تر  از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

به این مقاله امتیاز دهید