مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیه جنین

دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ( 2 درصد )

ب علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل ( 4 درصد ) …………

 

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ( 2 درصد )

ب علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل ( 4 درصد )

پ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل ( 6 درصد )

ت عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل ( 8 درصد )

ث جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل ( 10 درصد )

ج دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل ( صد در صد ) و اگر دختر باشد نصف آن ( 50 درصد ) و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل ( 75 درصد )

2 – هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

3 – هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.

4 – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

5 – هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

6 – دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

7 – هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

 

خسارت از دید حقوق

نرخ دیه 94

به این مقاله امتیاز دهید