مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مصادیق تخلفات انتظامی پزشکان _ وکیل _ وکیل دادگستری

شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته ملکفندبدون توجه به ملیت، نژاد ، مذهب وموقعیت اجتماعی – سیاسی واقتصادی بیماران حداکثرتلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود بکارببرند . متخلفین حسب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی محاکمه ومجازات خواهندشد. ……………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 • شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته ملکفندبدون توجه به ملیت، نژاد ، مذهب وموقعیت اجتماعی – سیاسی واقتصادی بیماران حداکثرتلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود بکارببرند . متخلفین حسب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی محاکمه ومجازات خواهندشد.
 • شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته باید طبق موازین علمی ، شرعی وقانونی ونظامات دولتی صنفی وحرفه ای انجام وظیفه کرده وازهرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند درغیراینصورت متخلف به تخلف انتظامی محسوب می شوند.
 • شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته حق افشای اسرار ونوع بیماری بیمار ، مگر به موجب قانون را ندارند.
 • پزشکان ، دندانپزشکان ومتخصصان ودکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی ، ماماها وکایروپراکتورها موظف به پذیرش آن تعداد بیمارهستند که بنا به تشخیص سازمان نظام پزشکی حسب موردمعاینه دقیق وانجام آزمایشهای آن ها دریک زمان مناسب میسر باشد . متخلفین حسب قانون مجازات خواهندشد.
 • انجام امورخلاف شئون پزشکی توسط شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته ممنوع است وپزشکی که مرتکب اعمالی می شود که هتک جامعه پزشکی می نماید متخلف محسوب می گردد.
 • دیگرازتخلفات ، تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران است .
 • ایجاد رعب وهراس دربیماریا تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است ومرتکب ، متخلف است.
 • تجویزداروهای روان گردان ومخدر به گونه ای که به حالت اعتیاددرآید ممنوع است مگر درمواردی که بیماری روانی یا ازدردهای شدیدناشی از بیماریهای غیرقابل علاج رنج ببرد یاضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند . متخلفین به حسب قانون مجازات می شوند.
 • شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مکلفند تعرفه های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی را رعایت کنند والا تخلف انتظامی مرتکب شده اند.
  • شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مکلفند درمواقعی که به منظورپیشگیری از بیماریهای واگیردار یا درهنگام بروز بحران وسوانح از سوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یادشده به آنان اعلام می شود همکاری ممکن ولازم را معمول دارند . درغیراینصورت متخلف قلمداد می گردند .
  • جذب بیماراز مؤسسات بهداشتی ، درمانی ، دولتی ووابسته به دولت وخیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی ، بیمارستان ودرمانگاه خصوصی وبالعکس به منظوراستفاده مادی توسط شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته ممنوع بوده وتخلف به حساب می آید.
  • شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته حق دریافت هیچگونه وجه یامالی را از بیماران علاوه بروجوهی که توسط مسئولان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود را ندارد ، درصورت ارتکاب متخلف اند.
 • جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد وهمچنین هرنوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی ونصب آگهی دراماکن ومعابرخارج ازضوابط نظام پزشکی ممنوع وتبلیغ تجاری کالاهای پزشکی ودارویی از سوی شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند درمحل کارآنها مجاز نیست وتخلف محسوب می شود.
 • انتشارمقالات وگزارشهای پزشکی وتشریح مطالب فنی وحرفه ای که جنبه های تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشد ممنوع وتخلف به حساب می آید.
 • استفاده شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته ازعناوین علمی وتخصصی غیرتأییدشده توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ممنوع است.
 • تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی درفارماکویه(مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده باشد توسط پزشک مگر از مجاری اعلام شده براساس مقررات تخلف وممنوع است .
 • پزشک معالج مسئول مداوی بیمارخود درحدتوانایی وتخصص با استثنای مواردضروری است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.
 • درمواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد ، انتخاب پزشک مشاوربا پزشک معالج است درصورتی که بیمار یا بستگان اومشاوره پزشکی را لازم بدانند مشاوره پزشکی با نظرپزشکی معالج به عمل می آید وچنانچه بیمار یابستگان او بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک دیگری برای درمان بیماری دعوت به عمل آوردند دراین صورت پزشک معالج اول می تواند از ادامه درمان بیمار خودداری نماید مگر اینکه این دعوت درمواقع فوری وضروری باشد.
 • تجویزداروهای مازاد برنیاز بیماریا غیرمتجانس وخارج از ضوابط علمی وفنی ممنوع وتخلف است .
 • فروش دارو وابزارپزشکی توسط پزشکان مگر با مجوزرسمی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تخلف است.
 • مشخصات وطرزاستفاده داروهای تجویزشده به بیمار باید توسط پزشک به خط خوانا وانشای قابل فهم درنسخه قیدشود. درغیراینصورت تخلف تلقی می گردد.
 • مسئولان فنی موظفنددرتمام ساعات شبانه روزبرامورفنی مؤسسات پزشکی نظارت کنند . قصوراز این نظارت تخلف محسوب می شود.
 • اندازه وسایرمشخصات سرنسخه ها ، تابلوها وچگونگی درج آگهی در رسانه ها بایدطبق نمونه ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی می رسد . عدم رعایت این نمونه ها وتصویب تخلف به حساب خواهد آمد ومستوجب مجازات است .
 • بکارگیری واستفاده از افراد غیرمجازدرامور پزشکی وحرفه ای وابسته درموسسات پزشکی ومطب ممنوع است .
 • شاغلان حرفه های پزشکی مکلفندنشانی وتغییرنشانی مطب ومؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
 • شاغلان حرفه هایی پزشکی مکلفند درموارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب ولازم را برای نجات جان بیماربدون فوت وقت انجام دهند .تعلل دراقدامات موجب تخلف است .
 • مسئولان فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی ووابسته به دولت ، خصوصی وخیریه مکلفند علاوه برقوانین ومقررات موجود درآیین نامه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، همچنین ضوابط علمی وحرفه ای ذیربط را رعایت کنند . متخلفین برحسب مورد به مجازاتهای مقرر درقانون محکوم می گردند.

    صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن _انجام اعمال خلاف شئون پزشکی رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی_ وکیل خوب دادگستری انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_فریفتن بیمار
جرائم ناشی از اعمال پزشکی_ارتکاب غیر عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی مجازات جرائم پزشکی چیست؟_ وکیل پایه یک دادگستری انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
جرائم ناشی از اعمال پزشکی_ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی اجازه قانون درمعافیت از تعقیب جزایی پزشکان_ وکیل پایه یک دادگستری صلاحیت رسیدگی به جرایم پزشکی _ وکیل دادگستری _ وکیل خوب
انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده مبانی معافیت اعمال پزشکان وجراحان از تعقیب جزایی _ وکیل خوب مجازات های انتظامی پزشکان _ وکیل _ وکیل دادگستری
انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_ سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی مصادیق تخلفات انتظامی پزشکان _ وکیل _ وکیل دادگستری جرائم و تخلفات پزشکی_ وکیل دادگستری_ وکیل
مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه انقلاب مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ سازمان نظام پزشکی مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ تعزیرات حکومتی
مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه عمومی مسئولیت پزشکی _ وکیل دادگستری _ وکیل قوانین مربوط به جرائم پزشکی _ وکیل _ وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید