مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

به موجب ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به صورت رایگان و یا به عنوان جایزه یا هر عنوانی دیگر از این قبیل تحصیل می کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
بر اساس ماده 120 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از 100 درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقرات قانون مالیات های مستقیم تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاده ماده …………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

به موجب ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به صورت رایگان و یا به عنوان جایزه یا هر عنوانی دیگر از این قبیل تحصیل می کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
بر اساس ماده 120 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت است از 100 درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقرات قانون مالیات های مستقیم تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاده ماده 64 قانون مذکور برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره: در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای نقل و انتقال قطعی املاکی که بصورتی غیر از عقد بیع انجام می شود، درآمد مشمول مالیات اتفاقی عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود، نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.
به موجب ماده 121 قانون مالیات های مستقیم، صلح با شرط اختیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می شود ولی در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات درآمد اتفاقی وصول شده است قابل استرداد است، در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات درآمد اتفاقی خواهد بود.
به موجب ماده 122 قانون مالیات های مستقیم، در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود، بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود
تبصره: در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالی صورت گیرد، قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات مالیات درآمد اتفاقی مشمول مالیات خواهد بود.
لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
بر اساس ماده 123 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که منافع مالی به طور دایم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
به موجب ماده 124 قانون مالیات های مستقیم،  مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است، بعد از قطعی شدن آن در مورد وارث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول مالیات بر ارث است و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.
به موجب ماده 125 قانون مالیات های مستیم، انتقالاتی که طبق مقررات مالیات بر ارث مشمول مالیات می باشد، مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد بود.
بر اساس ماده 126 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان درآمد اتفاقی مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 قانون مذکور تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط ارایه و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف ارایه اظهارنامه ساقط می شود.
بر اساس ماده 127 قانون مالیات های مستقیم، موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود: 
الف) کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات حقوق است.
ب) وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر
ج) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می کنند.
بر اساس ماده 128 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر ، تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات مالیات درآمدهای اتفاقی در منبع پرداخت می گردد، به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید