مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بسمه تعالی (قرارداد کار پروژه) این قرارداد بین شرکت…………………….. که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ………………………….. فرزند ……………به شماره شناسنامه……….. …… صادره……………………. متولد……………………………………… به نشانی………………………………………………………………………… که در این قرارداد همکار نامیده می‌شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می‌باشد: ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بسمه تعالی (قرارداد […]

ما در این مقاله...
امتیاز شما به این مقاله؟!

بسمه تعالی

(قرارداد کار پروژه)
این قرارداد بین شرکت…………………….. که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ………………………….. فرزند ……………به شماره شناسنامه……….. …… صادره……………………. متولد……………………………………… به نشانی………………………………………………………………………… که در این قرارداد همکار نامیده می‌شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می‌باشد:
………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بسمه تعالی

(قرارداد کار پروژه)
این قرارداد بین شرکت…………………….. که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ………………………….. فرزند ……………به شماره شناسنامه……….. …… صادره……………………. متولد……………………………………… به نشانی………………………………………………………………………… که در این قرارداد همکار نامیده می‌شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می‌باشد:
۱- این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه………….. جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است. مدت…………………. روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می‌باشد.
تبصره الف – در صورتی که در طول دوره آزمایشی نحوه کار همکار مورد رضایت کارفرما نباشد، کارفرما مختار خواهد بود به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید.
تبصره ب – پایان کار همکار در شرکت به طور کامل بستگی به تقلیل نیرو (مانند زمان کاهش حجم کار)، اتمام کار پروژه و یا اتمام قرارداد دارد.
تبصره ج – شرکت اختیار دارد همکار را در هر یک از کارگاه‌ها و دفا‌تر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به کار گمارد.
۲- ساعات کار کارگاه از ساعت………………………… لغایت……………………. می‌باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقیقاٌ رعایت نماید.
۳- همکار متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز و از ترک محل کار بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باکمال دقت و رعایت مقررات ایمنی شرکت و زیر نظر سرپرست مربوطه انجام دهد، درصورت هر گونه قصور در موارد ذکر شده، بر اساس مقررات انضباطی شرکت با نامبرده رفتار خواهد شد.
۴- مبلغ قرارداد……………………………………………………. ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس ۲۳ روز کار به صورت ۱۲ ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود. این مبلغ در برگیرنده تمامی حقوق و مزایا و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زیر تعیین می‌گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزایا با همکار تسویه حساب کامل می‌نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزایا به غیر از مبلغ توافق شده از خود سلب می‌نماید.
الف – مزد مبنا ب – ایاب و ذهاب ج – حق مسکن د – حق اولاد و – نوبتکاری ز – عیدی ح – بن خوار و بار ط-سنوات ی – سایر مزایا
تبصره د – در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از ۲۳ روز در ماه باشد، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسیم بر عدد ۲۳ (روز) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود.
تبصره ه – در صورتیکه نیاز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بیشتر از ۲۳ روز در ماه باشد، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار، به روزهای نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی‌گردد.
۵ – این قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ بوده در غیر اینصورت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
تبصره و – چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائید کارفرما به کار خود ادامه دهد، این قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به میزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمدید خواهد بود.
۶ – همکار موظف است در صورتیکه در حین کار بخواهد قرارداد را فسخ نماید با اعلام قبلی یک ماهه شرکت را مطلع نموده و کلیه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جایگزین نمودن پرسنل دیگر اقدام نماید.
۷ – چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسویه حساب کامل همکار اقدام می‌نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می‌نماید.
۸ – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختیار وی قرار گرفته در حکم امین اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار یا ماشین آلات و دستگاه‌ها، مسئول جبران آن خواهد بود.
۹ – در سایر موارد رابطه بین همکار و کارفرما، مطابق قانون کار و سایر مقررات مربوطه حاکم خواهد بود.
۱۰ – کلیه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود.
۱۱ – این قرارداد شامل ۱۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ……………………………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.

نام و نام خانوادگی امضاءهمکار:                                                       نام و نام خانوادگی امضاءکارفرما:

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون کار- قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار-نمونه قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل چهارم|وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل ششم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هفتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هشتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-نهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل یازدهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ اتباع خارجی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوازدهم – مقررات متفرقه |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل ششم_ تشکل های کارگری و کارفرمائی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هفتممزاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دهم – شورای عالی کار |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل نهم – مراجع حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

امتیاز شما به این مقاله؟!

متن سربرگ خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید