مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون کار-نمونه قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می‌شود. …………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می‌شود.
۱) مشخصات طرفین: کارفرما/نماینده قانونی کارفرما
آقای/خانم/شرکت…………. فرزند……………….. شماره شناسنامه/شماره ثبت:……………………………..
به نشانی:……………………………………………………
وکارگر آقای /خانم…………….. فرزند…………………………. متولد………… شماره شناسنامه…………………
شماره ملی………………. میزان تحصیلات………………. نوع ومیزان مهارت……………………………………….
به نشانی:……………………………………….. منعقد می‌گردد.
۲) نوع قرارداد: دائم / موقت /کارمعین
۳) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد:……
۴) محل انجام کار:………………………………………..
۵) تاریخ انعقاد قرارداد:………………………………….
۶) مدت قرارداد:………………………………………….
۷) ساعات کار:…………………………………………..
میزان ساعات کار وساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد. ساعات کار نمی‌تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.
۸) حق السعی:
الف: مزد ثابت/مزدروزانه/ساعتی…………. ریال (حقوق ماهیانه………………………………… ریال)
ب: پاداش افزایش تولید یا بهره وری……………………………. ریال که طبق طوافق طرفین قابل پرداخت است.
ج: سایر مزایا:…………………………………………………………
۹) حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر به حساب شماره………………………… نزد بانک………………… شعبه………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می‌گردد.
۱۰) بیمه: به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.
۱۱) عیدی وپاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی وپاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار-مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی-به ازای یکسال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی وپاداشسالانه به کارگر پرداخت می‌شود.

برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
۱۲) حق سنوات ومزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه ۲۵/۸/۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کار کرد پرداخت می‌شود.
۱۳) شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است. فسخ قرارداد……. روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می‌شود.
۱۴) سایر موضوعات مندرج در قانون کار ومقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی کمک هزینه مسکن کمک هزینه عائله‌مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.
۱۵) این قراردا در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار وامور اجتماعی محل تحویل می‌شود.

محل امضاء کارفرما                                         محل امضاء کارگر

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون کار- قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار-نمونه قرارداد کار| وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل اول_ تعاریف کلی و اصولی

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل چهارم|وکیل پایه یک دادگستری| وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل دوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل ششم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهرانوکیل ازدواج

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هفتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل هشتم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-نهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث چهارم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل دهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل سوم_ مبحث پنجم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آئین دادرسی کار-فصل یازدهم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

قانون کار_ فصل چهارم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ اتباع خارجی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث اول|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث دوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل پنجم_ مبحث سوم|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دوازدهم – مقررات متفرقه |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل ششم_ تشکل های کارگری و کارفرمائی|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هفتممزاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل دهم – شورای عالی کار |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

قانون کار_ فصل نهم – مراجع حل اختلاف|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل تهران

به این مقاله امتیاز دهید